besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Ledenstop 

Op dit moment is sprake van een ledenstop in verband met een mogelijke beperking van het aantal beschikbare ligplaatsen in 2023. U kunt echter wel in aanmerking komen voor een tijdelijke huur van een ligplaats. Om in aanmerking te komen voor de huur van een ligplaats dient u eigenaar te zijn van een pleziervaartuig en tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. U kunt pas huurder worden na het beschikbaar komen van een geschikte ligplaats.  Aanmelden als huurder van een ligplaats bij De Kil.Huurders van een ligplaats in onze haven.                      

Inmiddels telt onze haven 79 huurders van de 296 ligplaatsen (23-12-2019). 

 


Bijeenkomst met huurders van WSV De Kil op 16 mei 2018.                 

Aanwezig namens het bestuur:

Ad Maat (voorzitter), Stef van Beers (vice voorzitter), Erik Verwaal (havencommissaris),    Ton Hurks (secretaris) en (ter ondersteuning ex-secretaris) Adrie Markus

Afgemeld:

Fred Pullens (penningmeester), Paul Visser (algemene en juridische zaken)

Er waren van de 51 huurders een vijftiental huurders aanwezig, er zijn 5 afmeldingen ontvangen.

Na een begroetingswoord door de voorzitter en het voorstellen van de aanwezige bestuursleden en ex-bestuurslid Adrie Markus heeft Ton Hurks kort uiteen gezet waarom WSV De Kil over heeft moeten gaan tot een ledenstop en dus ook waarom de aanwezigen huurder moesten worden en geen lid konden worden. Daarna is de manier van communiceren met de leden uitgelegd en dringend gevraagd wijzigingen van e-mailadressen en telefoonnummers beslist aan de vereniging door te geven. Ten slotte nog kort stil gestaan bij de nieuwe privacywetgeving (AVG), met vermelding dat mochten daar vragen of opmerkingen over zijn dit met Paul Visser op te nemen.

Al tijdens deze uiteenzetting kwamen er enkele vragen en opmerkingen naar boven, welke in de eerstkomende bestuursvergadering besproken dienen te worden (als beloofd aan de aanwezige huurders) en waarvan de huurders feedback moeten krijgen:

-1- is er een mogelijkheid voor een huurderscommissie?

     Hoe is dit in te vullen en wat zal de inbreng van zo’n commissie zijn?

-2- er zijn nu jaarlijks aflopende huurcontracten, waarom geen contract t/m eind 2022 met

     vermelding van een opzegtermijn? Dit geeft bij sommige huurders de zekerheid over een

     ligplaats in de komende 3-4 jaar.

-3- onze website zou een toegang moeten hebben voor een “huurdersgedeelte”

-4- als WSV De Kil weer leden aan kan gaan nemen, wat zijn dan de criteria?: “langst

     liggende huurder eerst”?, of spelen er andere zaken mee, zoals b.v. de grootte van een

     vrijgekomen ligplaats in het deel van de haven wat door de vereniging wordt gepacht?

-5- is er geen mogelijkheid om als huurder lid te worden (zonder stemrecht)?

Na een korte pauze, waarbij de aanwezigen een drankje werd aangeboden door de vereniging, heeft Erik Verwaal de werkwijze van de onderhoudscommissie uitgelegd, wat onmiddellijk (en onder applaus) leidde tot de aanmelding van een nieuw OC-lid, te weten Maarten Du Hen.

Voorzitter Ad Maat riep nog op om zich als vrijwilliger te melden, ook als huurder zijnde, want binnen de vereniging is altijd plaats voor mensen die de handen uit de mouwen weten te steken of plaats willen nemen in een commissie.

Na een goed en constructief gesprek sloot de voorzitter om ca 21u de bijeenkomst. Een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ton Hurks, 17 mei 2018